Medlemsvillkor

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor gäller mellan den Kund (Medlem) som är namngiven i avtalet (Medlemsavtalet) och Friskvårdshuset, Träning & Hälsa Org. nr 556724-5070. Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla för vissa erbjudanden eller tjänster.

2. Medlemsavtal i Friskvårdshuset, Träning & Hälsa.

2.1. Friskvårdshuset, Träning & Hälsa har ingen obligatorisk bindningstid men uppsägningstiden är två (2) kalendermånader på medlemssavtal med betalning via autogiro.

2.2. Medlemsavtalet är personligt, gäller från och med det startdatum som står i medlemsavtalet samt i den omfattning och för den period som kunden har bundit sig (bindningstiden) och som även det anges i medlemsavtalet.

2.3. Medlemsavtal i Friskvårdshuset kan sökas av -person som är myndig eller vid annat förhållande får ansökan om Medlemsavtal skriftligen godkänt av målsman, förvaltare eller god man på medlemsavtalet. -person som är minst fyllda 15 år vid avtalets undertecknande -person som har ett allmänt hälsotillstånd som tillåter träning utan uppenbar risk för skador eller ohälsa, och -person som ej står i skuld till Friskvårdshuset, Träning & Hälsa för tidigare Medlemsavtal.

2.4. Kunden kan när som helst uppdatera sitt Medlemsavtal till en högre nivå enligt Friskvårdshuset vid var tid gällande utbud av olika Medlemsavtal. Vid uppgradering ska kunden fortsättningsvis erlägga månadsavgiften för den högre nivån enligt Friskvårdshusets vid var tid gällande prislista.

3. Medlemsförmåner

3.1. Medlemsavtalet ger kunden rätt att ta del av Friskvårdshuset utbud i den omfattning som framgår av medlemsavtalet. Information om Friskvårdshuset vid var tid aktuella erbjudanden och medlemsförmåner ges på Friskvårdshusets hemsida www.friskvardshuset.net

3.2. Friskvårdshuset kan inte alltid garantera plats på av kunden vald aktivitet där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning.

4. Medlemskortet

4.1. Kunden är skyldig att alltid medföra sitt träningskort under vistelsen på anläggningen även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll.

4.2. Vid förlust av träningskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 150 kr.

5. Medlemmens ansvar

5.1. Medlemmen förbinder sig till: – att alltid dra/registrera sitt träningskort vid varje träningstillfälle, – att efter varje träningspass avlägsna av kunden anbringat lås på skåp i omklädningsrum, – att ta del av och följa Friskvårdshusets vid var tid gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter, – att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas på Friskvårdshuset, – att följa anvisningar från Friskvårdshuset gällande träningsmetoder och hantering av träningsutrustning, – att snarast informera Friskvårdhuset om förhållanden som ändrar kundens rätt till erhållna rabatter eller annan särskild medlemsförmån. – Studentrabatt prisjusteras till nuvarande ordinarie pris efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Studentpriset går att förlänga genom att kund senast 14 dagar innan datum för senast studentkort gått ut visar upp ett nytt giltigt studentkort. Det rabatterade priset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga beviset gäller för studenter. Uppvisas giltigt studentbevis efter det att priset redan övergått till ordinariepris justeras priset på framtida månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

6. Friskvårdshusets, Träning & Hälsa ansvar

6.1. Friskvårdshuset ska avråda kunden från sådan träning som kan innebära ohälsa eller skada för kunden. Friskvårdshuset ansvar i denna del förutsätter att kunden lämnat fullständig och korrekt information till Friskvårdshuset om personliga förhållanden som kan antas inverka på kundens träningsförutsättningar.

6.2. Friskvårdshuset ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför Friskvårdshuset kontroll och som skäligen inte kunnat undvikas, förutses eller övervinnas så som naturkatastrof, strejk eller andra omständigheter utanför Friskvårdshusets kontroll.

6.3. Friskvårdshuset ansvarar inte för och ersätter inte förlust eller skada av saker som kunden medför i Friskvårdshuset anläggning. Friskvårdshuset ersätter dock sakskador som orsakats av felaktigt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet av Friskvårdshuset personal.

6.4. Friskvårdshuset ansvarar inte för skador eller olyckor som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i FVH:s lokaler. Friskvårdshuset ansvarar inte heller för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer p.g.a. olycksfall vid medlems eller gästs träning eller vistelse i anläggningen eller skador som andra Medlemmar eller besökare må orsaka medlem eller gäst. Om Friskvårdshuset bedöms vara ansvarig för viss uppkommen skada, ansvarar Friskvårdshuset inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. Friskvårdshusets ersättningsskyldighet är i varje fall begränsat till det belopp som kan ersättas ur Friskvårdshusets ansvarsförsäkring.

7. Kvarlämnade saker

7.1. Kvarlämnade saker vid Friskvårdshuset lokaler omhändertas för en tid om 14 dagar. Om medlem inte hämtar kvarlämnade och omhändertagna saker inom denna tid äger Friskvårdshuset rätt att antingen slänga dessa eller, om de kvarlämnade sakerna kan anses ha ett värde, överlämna sakerna till hittegodsavdelningen vid närmaste Polisstation.

7.2. Friskvårdshuset äger rätt att efter stängning vid respektive anläggning avlägsna eventuella låsanordningar på skåp i omklädningsrum och omhänderta eventuella kvarlämnade saker enligt p. 7.1 ovan.

8. Betalning

8.1. Kunden är genom medlemsavtalet alltid primärt betalningsansvarig gentemot Friskvårdshuset för engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter som utgår för Medlemsavtalet enligt Friskvårdshuset vid var tid gällande prislista. I anslutning till godkänt Medlemsavtal ska kunden även erlägga engångsavgifter i form av administrations- och startavgift. Genom tecknande av detta medlesavtal så ger kunden Friskvårdshuset rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part.

8.2. Vid kontantmedlemsavtal ska kunden betala månadsavgifterna för hela summan i förskott vid avtalstillfället. Vid autogiromedlemsavtal debiteras kunden månadsavgifter löpande. Det ankommer kunden att vid autogiromedlemsavtal skriftligen lämna särskilt medgivande till överföring via autogiro. Det går inte att byta betalningsform under bindningstiden. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar oftast månadsavgift för en period som är kortare eller längre än en hel månad.

8.3. Friskvårdshuset erbjuder möjlighet för annan person/företag att ikläda sig ett sekundärt betalningsansvar för de avgifter enligt p. 8.1 som debiteras kunden. Detta sker genom signering i medlemsavtalet. Friskvårdshuset kommer då i första hand debitera alla avgifter till den som påtagit sig det sekundära betalningsansvaret.

8.4. Om kunden valt betalning via autogiro och täckning saknas på betalarens konto vid dagen för överföring, skickar Friskvårdshuset en påminnelsefaktura till bokföringsadressen. Betalas inte påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen skickar Friskvårdshuset skulden till Inkasso. Friskvårdshuset har rätt att debitera medlemmen påminnelseavgift, förseningsavgift och faktureringsavgift. Kunden har uppfyllt sin betalningsskyldighet då påminnelsefakturan angivet belopp bokförts på Friskvårdshuset konto. Om Friskvårdshuset inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Friskvårdshuse rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

9. Praktiska ändringar

9.1 Friskvårdshuset förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning, schemaplanering för gruppträning. Friskvårdshuset förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet /omklädningsrum och dyl. vid renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas kunden i god tid.

10. Dopning

10.1 Friskvårdshuset har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker enligt p.12. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

11. Paus av Medlemsavtal

11.1. Kund som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt Medlemsavtal under viss tid kan ansöka om Paus av Medlemsavtalet.

11.2. Kunden kan Pausa sitt medlemsavtal på Friskvårdshuset så länge som det är giltigt. Paus kan beviljas en (1) gång under en period om 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.

11.3. Autogirokund kan Pausa kortet en (1) gång under sitt medlemsperiod dock max 90 dagar. Paus kan endast göras hela månader och betalningsfria månader kan endast vara lika med kalendermånader. Kontanta avtal samt vissa kampanjkort är ej pausbara. Paus av medlemsavtal går ej att kombinera med uppsägningstid.

11.4. Anmälan om Paus av Medlemsavtal ska göras till Friskvårdshuset senast den 15:e dagen i månaden innan.

11.5. Paus av Medlemsavtalet innebär att inga månadsavgifter debiteras under den godkända perioden med Paus. Eventuell bindningstid förskjuts samtidigt framåt med den tid Friskvårdshuset godkänt Paus av Medlemsavtalet dock högs 90 dagar. Under Paus av Medlemsavtalet gäller inte tillträde till Friskvårdshuset anläggning.

12. Upphörande och uppsägning av Medlemsavtal

12.1. Medlemsavtal för kontantmedlemsavtal upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som kunden har bundit sig för i medlemsavtalet. Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på två månader (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid). Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas.

12.2. Vid autogiromedlemsavtal kan kunden efter att bindningstiden löpt ut, när som helst med två (2) kalendermånads uppsägningstid, säga upp sitt medlemsavtal till upphörande. Uppsägningstiden gäller från det att Friskvårdshuset har mottagit en uppsägning av kunden. Uppsägning av medlemskap kan tidigast ske efter 60 dagar vi nytecknande.

12.3. Pengarna Tillbaka Garanti. Kunden har rätt att avsluta sitt medlemsavtal inom 21 dagar oavsett bindningstid. Uppsägningen ska ske skriftligen till Friskvårdshuset senast 21 dagar efter tecknandet av medlemsavtal. Friskvårdshuset återbetalar till fullo alla erlagda tränings- och startavgifter enligt p.8.1 eller p.8.3.

12.4. Medlemskortet ska återlämnas när uppsägningstiden löpt ut till Friskvårdshusets reception. Medlemskortet ska vara inlämnad senast 3 dagar efter att medlemskapet upphört. Ej inlämnad medlemskort enligt utsatt tid medför en avgift på 150 kr.

13. Uppsägning eller avstängning från Friskvårdshuset sida

13.1. Friskvårdshuset har rätt att säga upp kunden eller för viss tid stänga av Kunden med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av Friskvårdshuset vidtar tillräcklig rättelse: – missköter betalning av månadsavgifter och/eller andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte har erlagts senast 30 dagar efter förfallodatum som angetts på orginalfaktura, – underlåter att meddela Friskvårdshuset ändrade förhållanden som påverkar de avgifter som Friskvårdshuset debiterar enligt detta avtal, – uppträder störande eller annars olämpligt på Friskvårdshuset anläggning eller mot andra medlemmar, – bryter mot ordning/ säkerhetsregler eller anvisningar givna av Friskvårdshuset personal så att risk för ohälsa eller personskador föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå, – bryter mot separat avtal om doping mellan Friskvårdshuset och kunden.

14. Återbetalning vid upphörande av Medlemsavtal

14.1. Friskvårdshuset återbetalar ej, vid förtida upphörande av medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av Kunden, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som framgår av medlemsavtalet om avtalet upphör enligt p13,

15. Ändring av allmänna villkor

15.1. Friskvårdshuset har rätt att ändra dessa allmänna villkor inklusive de avgifter som Friskvårdshuset debiterar kunden för Medlemsavtalet. Under bindningstid äger Friskvårdshuset dock inte rätt att höja kundens månadsavgift. Ändring av villkoren ska aviseras senast 60 dagar innan ändringen träder i kraft genom anslag på informationstavla på anläggning samt genom meddelande enligt p.16.

16. Meddelanden och information

16.1. Friskvårdshuset skickar information samt meddelanden till kunden till den e-postadress som angetts i medlemsavtalet.

16.2. Meddelanden från kunden kan lämnas till Friskvårdshuset via anläggningen, brev, telefon eller e-post. Telefonnummer, adress, e-postadress till Friskvårdshuset hittas på www.Friskvardshuset.net

16.3. Kunden ska underrätta Friskvårdshuset om ändringar av kontaktuppgifter som ändring av: namn, adress, epostadress, telefonnummer eller uppgifter för betalning med autogiro.

17. Personuppgifter

17.1. Friskvårdshuset inhämtar och behandlar kundernas personuppgifter. Friskvårdshuset kommer behandla personuppgifterna för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden enligt medlemsavtalet t ex för tillhandahållande av träningsmöjlighet och eventuella andra tjänster, för administration, kundservice, fakturering, kvalitetsarbete, statistikmarknads- och kundanalys, affärsutveckling, bokföring och för fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. Behandlingen kommer även att ske för marknadsföring. Friskvårdshuset kan komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

17.2. Genom ingåendet av medlemsavtalet samtycker kunden till behandling av personuppgifter enligt p.17.1.

18. Utryckningskostnad

18.1. Kunden åtar sig genom sitt medlemsavtal att lämna anläggningen vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer kunden att debiteras för utryckningskostnad.

19. Tvist

19.1. Om tvist uppstår mellan Friskvårdshuset och kunden ska parterna försöka komma överens. Fungerar inte detta kan kunden göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens rekommendationer. Kunden och Friskvårdshuset äger alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.